Srpen 2008

Kostel sv.Jakuba a Filipa

16. srpna 2008 v 14:53 | zh |  Kostely
Už zřejmě na poč.13.stol. stál na dnešním Arbesově náměstí románský kostelík sv.Jakuba v Zahradách. Skládal se z polokruhové apsidy a čtverhranné lodi.
K.Libscher: Kostel sv.Filipa a Jakuba (akvarel 1891).
Netradiční pohled zezadu na románskou apsidu.
Později byl kostel goticky přebudován. K r. 1333 se stal kostelem farním, náležícím klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Patřil k němu ohraničený hřbitov, dvůr a farská zahrada. Na mohutné podezdívce byla přistavěna zprvu dřevěná věž se zvonicí. Prvním farářem byl Svatoslav. Následoval Mikuláš, Ždán, Přibík, Martin, Tomáš.
Za husitské rebelie fara zanikla a do kostelíka byli husitskými Pražany dosazováni utrakvisté. Ještě r.1619 se uvádí kostel jako nekatolický. Po bělohorských událostech připadl sv.Jakub pod správu malostranských (sv.Václav, sv.Mikuláš). V letech 1702-1749 vykonávali správu kostelíka jezuité.
R.1749 došlo k jeho barokní přestavbě. Na jižní straně vyrostla nová, již zděná věž a do ní byly zavěšeny tři větší a jeden malý zvon. V její spodní části vznikla sakristie. Původní podloží kostela bylo zasypáno do úrovně zbraslavské silnice, byla prolomena okna, vybudováno nové průčelí se sochami žehnajícího Spasitele a sv.Filipa a Jakuba. Na hlavní oltář byl instalován obraz obou světců, který pozměnil název kostela na filipojakubský. Kromě hlavního oltáře tu byly ještě čtyři vedlejší: Panny Marie Pomocné, sv.Barbory, sv.Prokopa a sv.J.Nepomuckého. Kolem kostela byla vystavěna nová hřbitovní zeď, byla tu i kostnice. (Hřbitov sloužil do r.1791. Pak byl zrušen a r.1831 i s kostnicí zlikvidován.) Znovu zřízena byla i fara, pod níž spadaly obce Smíchov, Zlíchov, Radlice, Hlubočepy a Červený mlýn. Prvním farářem byl jmenován Tadeáš Krejsa. Bohoslužby byly na střídačku v českém a německém jazyce. Němčina ale postupně ustupovala a po r. 1870 se tu kázalo už jen česky.
Zřízením zlíchovské fary (1875) se smíchovská farnost zmenšila na město Smíchov a ves Radlice. Vzhledem k nebývalému průmyslovému rozvoji Smíchova v 19.stol. a značnému zvýšení počtu obyvatelstva, bylo ale přesto třeba vystavět chrám větší. O novém farním kostelu bylo rozhodnuto už v r.1866, dostavěn byl r.1885. Od té doby význam původního kostelíka upadal. Konaly se tu jen některé menší obřady. R.1891 byl jako postradatelný poněkud lehkovážně zbořen v rámci likvidace městských hradeb v oblasti dnešního Újezda. S bouráním kostelíka se Smíchovští smiřovali jen těžko. Rozzlobený dav vinil radnici z neuctivého rozhodnutí vůči 700 let sloužícímu svatostánku. Lidé se srocovali i před domem starosty Elhnického. Se slzami v očích pak přihlíželi snímání soch a každému zakymácení plastik připisovali význam božích znamení. Sejmutou sochu Spasitele líbali a modlili se před ní. Tehdejší smíchovský farář Švehla přítomné uklidňoval, že rozhodnutí o zboření kostelíka přišlo z konzistoře, nikoliv z radnice. Údajně se však vlivný farář měl sám nejvíce zasloužit o jeho zánik, když byl vystavěn nový chrám sv.Václava. Na druhou stranu byl iniciátorem výstavby kostela téhož zasvěcení na Malvazinkách, kde byl zřízen hřbitov.
Nový filipojakubský kostel byl vysvěcen r.1896. Z výzdoby původního starého kostelíka na Arbesově náměstí dodnes zdobí chrám socha Spasitele v jeho průčelí a sochy sv. Filipa a Jakuba v arkádách po stranách kostela. Do nového kostela byly také přeneseny staré zvony. V roce 1913 byl v apsidě vymalován obraz J. Scheichla znázorňující vysvobozování duší z očistce. Pod touto freskou byl umístěn nový hlavní oltář "Golgota" nebo "Dokonáno jest" podle návrhu J. Paši. Sochy Panny Marie a sv. Jana byly při posledním vloupání do kostela ukradeny. V stejném roce byly na Malvazinkách zavěšeny čtyři velké obrazy, kopie slavných originálů (Spasitel, sv. Josef, sv. Antonín, Madona). Na svátek Božího těla sloužily jako obrazy pro čtyři venkovní oltáře při průvodu kolem kostela sv. Václava.
Sochy Spasitele a světců - původní plastiky, které byly ze starého kostela přeneseny na Malvazinka.
"Viděl teď skromný kostelík filipojakubský, obklopený vysokými topoly, do něhož vnikalo zvenčí malými okny zelené ševelení stromů a v němž boží oko se dívalo po staletí zkoumavě a nehybně do nitra lidí. Sestoupili do kostela jako propadlého v zemi po několika schodech. Je tmavý, starobylý, provanutý kadidlem. Usedli do zčernalé staré lavice blízko kazatelny, před hlavním oltářem. Viktor na ní mohl oči nechati. Chvíli se bál soch čtyř evangelistů s podivnými zvířaty, obklopujících kazatelnu ve všelijakých rozmávlých postojích. Zdálo se mu, že mu hrozí jeden z těch bílých posupných starců vztyčenou rukou. Viktor se dívá teď na vrcholek oltáře, jenž mu připadá ohromným i se svým obrazem tak tmavým, že nelze na něm rozeznati namalovaných postav. V trojúhelníku se svatozáří je tam znázorněno boží oko. "Do kostela ať chodí ti, kdo jsou hezcí a šťastní, ti mohou děkovat bohu, mají zač, pro šeredné a nešťastné chudáky není kostel, pro ty není ani po smrti nebe, ale šachta u zdi, kde do ní prosakuje špinavá voda z Motolského potoka." Tak mluvila hrbatá Kalinka z domu Na Knížecí."
(Jiří Karásek ze Lvovic: Ztracený ráj, 1938. Popisuje zde Smíchov v letech 1876-1890)
"Proč zbourali starý kostelík na Smíchově? Poněvadž prý překážel na náměstí a nebyl mu k ozdobě. Dobrá! Ale tahle umělecká budovička sroubená na jeho místě - ta nepřekáží a je náměstíčku k ozdobě?"