Cibulka (1.část - Historie usedlosti a parku)

2. října 2006 v 1:12 | zh |  Košířské usedlosti

Cibulka - historie usedlosti čp. 118

Předchůdcem současné Cibulky byl dvorec ze 14.století, který byl jakýmsi správním střediskem místních polností a vinic. Patřil písaři dvorní kuchyně Karla IV. Jindřichovi Názovi (Henricus Naso). Náz byl staroměstským občanem a vysoce postaveným úředníkem. Označení jeho funkce nemůžeme chápat v dnešním smyslu. Byl spíše hospodářským správcem královského dvora a později i členem královské rady. Patřila mu osada Strašnice, cihelna na Malé Straně a několik domů v Praze. Archivářka B.Lašťovková ve své knize o usedlostech z r.2002 o Názovském dvorci mluví jako o nedalekém od Cibulky a údaj o přímém předchůdcovství považuje za mylný. Také je zřejmě jen pověstí odvozování jména Cibulka zkomolením Naziburk (do Naziburku, odtud na Cibulku).
V místech, kde dodnes Cibulka stojí, se v 16.století rozkládalo rozsáhlé hospodářství s vinicí, ovocnou zahradou a poli. Jeho majitelem byl staroměstský měšťan Blažej Cibulka z Veleslavína a právě jeho jméno do dnešních dnů označuje celou tuto oblast na vršcích Košíř.
Třicetiletá válka přinesla Cibulce značnou devastaci a r.1681 ji kupuje profesor UK Johann Georg von Funcke jako pustou. Profesor přikoupil polnosti, vysázel zde nový ovocný sad a vybudoval statek s hospodářskými budovami. Další zvelebení a rozšíření usedlosti se připisuje pokladníkovi berního úřadu Karlu Schönfeldovi. Z barokní přestavby se dochovaly stáje zaklenuté valenou klenbou s lunetami.


Přišla řada dalších šlechtických i měšťanských majitelů. V r. 1714 například patřila jedna z vinic Cibulky měšťanu Vojtěchovskému. Tehdy se zde scházelo na 200 evangelíků pronásledovaných jezuity. Měli zde uschovaný kalich a pořádali bohoslužby. V rámci války o rakouské dědictví přešla územím spojená vojska Bavorů, Sasů a Francouzů (1741) a Cibulka stejně jako celé Košíře byla opět poničena.
Roku 1758 zakoupil Cibulku pro svůj úřad pražský purkrabí Filip Krakovský Kolovrat. Až do r.1817 pak patřila vždy purkrabímu.

Rok 1817 znamená pro Cibulku historický zlom. Na scénu přichází pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Cibulku koupil za 112 000 zlatých a do r.1826 jí přebudoval v pohodlný klasicistní empírový zámeček s romantickým přírodním parkem. Podobná sídla ve stylu jakéhosi okrasného statku byla v té době módní. Thun však na Cibulce vytvořil zcela jedinečný, důkladně promyšlený a k estetické dokonalosti přivedený stavebně-krajinný celek, jeden z mála zachovaných příkladů pražské pozdně barokní villegiatury.
Parková úprava je oceňována pro citlivé sepětí volné přírody s drobnou architekturou a plastikou. Při procházce anglickým parkem se doslova vtírá myšlena, že byl míněn jako nějaká tajuplná alegorie světa, poselství či úpěnlivý vzkaz. V celé koncepci se odráží osobní nostalgie zakladatele po zašlých časech, jeho zájem o umění i cizí kraje. Vše je přitom vedeno ústřední myšlenkou pomíjivosti.
Základní stavbu představuje dvoukřídlý patrový klasicistní zámeček s hospodářskými budovami. Nad čelní budovou obytného komplexu byla vztyčena nízká věž s mohutnou cibulovou bání v barokním stylu s věžními hodinami, která jakoby připomínala jméno usedlosti. Na jižním křídle jsou balkony a sluneční hodiny od Jana Engelbrechta z Berouna, které tu byly už před Thunem. Kolem ústředního podélného dvora dále stojí stavby hospodářského charakteru. Na stodolu navazuje hospodářská budova s valbovou střechou, osazená v bočním průčelí kamennou kašnou s vějířovou konchou. K vidění tu jsou i drobné podivné stavbičky - kamenné psí boudy a holubníky. Byly tu také koňské žlaby a malá zahrádka. Do dvora se vstupovalo z jihu hlavní bránou vyzdobenou litinovým thunovským znakem s atributy dosažených církevních hodností. Na bránu navazuje ve svahu stojící klasicistní domek zahradníka, který byl až do r.1978 zdoben slepým oknem s poprsím od Václava Nedomy.
Návštěva císaře Františka I. s rodinou v roce 1824 svědčí o významu, který tenkrát Cibulka měla. K poctě císaře byl při zámečku postaven toskánský sloup tzv. Práchnerova stéla.
Anglický park byl neznámým autorem zbudován v letech 1818 - 1824 na místě původních lučních a lesních porostů. Tvořilo ho několik autonomních částí. Blíže k zámečku byly pravidelně členěné zahrady, z nichž nejvýznamnější byl růžový sad. Dále po svazích údolí byl park upraven krajinářsky. Thun nechal vysázet nejrůznější druhy stromů, takže vzniklo zajímavé arboretum. Každoročně z jara dával vypouštět také deset slavíků, nikdy tu prý ovšem slyšet nebyli. Říkalo se, že správce kupoval samé nezpěvné samečky. Těžko říci, proč tak činil.
Park byl zkrášlen drobnou zahradní architekturou - Čínský pavilon, půlkruhová zahradní terasa s plastikami čtyř Číňanů, čínská psí bouda, zahradní altány, rozhledna koncipovaná jako umělá zřícenina, hájovna, poustevna s mechanickými figurami mnichů, fiktivní náhrobky a několik soch od Václava Práchnera, Josefa Berglera, Josefa Malínského a Václava Nedomy. Dochovala se Diana se psem, Jupiter, Škrtič a na samém okraji Cibulky sv. Jan Nepomucký. Nedochovaly se plastiky Laokonta, několika Číňanů, Kerbera, dřevěného rysa a žádná z dřevěných mechanických soch. U většiny z nich není známá ani jejich podoba. V lapidáriu je uschován Zahradník, Mandarín z čínského pavilonu, thunovský znak z brány a zřejmě i Thunův památník.
Po smrti Leopolda Linharta Thuna (1826) Cibulka vyhořela a začala postupně chátrat. Jeho dědicové nejevili zájem. Na špatný stav celého areálu bylo upozorňováno dokonce již ve 30. letech 19. století. Nepomohlo však ani dočasné uzavření parku a zpoplatnění vstupu. Část parku byla navíc r.1871 využita jako násep železniční trati ze Smíchova do Hostivic a o rok později zde byla otevřena drážní stanice Cibulka.
Posledním soukromým majitelem Cibulky byl statkář Josef Hyross, od něhož jí koupila za 1 milion korun r.1922 pražská obec ve snaze zabránit její pokračující devastaci. Lesní odbor pražské radnice pak provedl nové výsadby na volných plochách a zamokřené plochy nechal osázet jasany. Necitlivé opravy zámečku v letech 1929-30 památce příliš neprospěly.
Následovala desetiletí postupné zkázy usedlosti. V 60.letech byl v sousedství Cibulky projektován dokonce zimní sportovní areál se sjezdovkou a skokanským můstkem, což by jistě znamenalo hrubý zásah do struktury areálu. Plány naštěstí nebyly zrealizovány a naopak se podařilo upozornit na kulturní hodnotu Cibulky a prosadit nejnutnější udržovací práce. Poslední proběhly někdy v 70.letech. Provedeny byly hrubě necitlivě, mnohé kamenné zdi byly poničeny zaváděním cínových trubek, historicky hodnotné původní žlaby pro koně byly zality betonem apod. V parku r.1972 byly restaurovány některé sochy a v rámci lesnického obhospodařování byly upraveny cesty a vystavěn dřevěný altán.
Na Cibulce se dlouho bydlelo. Údajně tu měly být i konspirační byty ministerstva vnitra. Později sloužila také jako slévárenská dílna Pražských uměleckých řemesel, autodílna a sklady Pantonu či Státního filmu.Vlastníkem bylo až do roku 1987 hlavní město, poté se ocitla Cibulka v rukou České spořitelny.
Polistopadoví majitelé (Autoturist, poté Cibulka s.r.o.) Cibulku znepřístupnili, ale po léta nevykonávají žádné udržovací práce. Zámečku hrozí definitivní zkáza. Park je naštěstí v majetku města a v r.2005 byly uskutečněny první práce na jeho obnovu. Lze si jen přát, aby tato revitalizace sledovala skutečně estetické zhodnocení místa s odkazem na původní záměr Leopolda Thuna. A nezměnila se v neuvážené kácení směřující k vytvoření více či méně komerčně využitelných volných ploch.
"Cibulka není již výletním místem Pražanů, je snad sladkým útočištěm milenců z Košíř a Smíchova, leč její sláva upadla v zapomenutí s rozvojem silnic a železnice. Není opuštěna, nikoli - je i dnes hojně navštívena maminkami s kočáry z vilové čtvrti, stala se plícemi vilového městečka, ale stará sláva již obrostla mechem a pomalu se rozpadá, trouchniví a volá o záchranu a pomoc. Snad se jednou rozpomenou odborníci a oživí bývalý lesk staropražské "Cibulky" a opraví památky, jež nazvati málocennými by bylo věru hříchem. Jen lze se obávat, aby potom anglické trávníky se neoctly za drátěným pletivem a nebyly podrobeny přísnému oku strážce, jenž bude chrániti travičku i před dětmi neb aby nebylo rozhodnuto, žeplochy je třeba vykácet a podrobit nové, hladké parkové úpravě." (Antonín Pacelt, 1939, JAS)


"Ze smíchovských zahrad polohou a stinným stromovím vynikala Botanická zahrada u řeky ( s Dienzenhofferovým pavilonem, strženým 1931 ) a uměle pěstěná zahrada Wratislavská ( v blízkosti nynějšího chrámu sv. Václava ). Buďme však upřímni: bodré Pražany lákala za bránu spíše příjemná zahrada proslulé výletní restaurace u "Čísla 1". Hostinec trvá dosud, jeho zahrada byla však zastavěna již v letech šedesátých. Zdatnější "turisté" pouštěli se však ještě dále, Plzeňskou silnicí podél šlechtické Klamovky na Cibulku, kterou ozdobil zvěčnělý majitel, pasovský biskup hrabě Thun, všelikými okázalostmi, jako čínským altánem a můstky, poustevnickou jeskyní, kašírovaným zámkem, chrámky antických bohů, umělými skalisky, roklemi, oblouky a j."
(Dr. Karel Hádek, 1933)


"Pokud se nepodaří majitele donutit, aby se k objektu začal chovat jako opravdový majitel, jde mi pak o to Cibulku alespoň zpopularizovat, aby si mladi lide pamatovali, že v Praze existovala i taková nádherná místa, jako je tohle a nejenom ty ošklivý barevný baráčky v centru." (Martin Juráček, popularizátor Cibulky v 90.letech)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sasa sasa | E-mail | 31. srpna 2010 v 12:05 | Reagovat

a je pravda ze se tam objevuje doch

2 saša saša | E-mail | 31. srpna 2010 v 12:14 | Reagovat

dobry den jsem byl na tom zamku je velice zajimavej a je škoda ze je tak prazdny.CHTEL jsem se zaptat je to pravda ze se tam objevuje duch koncem mesice.Muj nazor je takovy pokud ten clovek se zajimal o magie a objevuje se tam duchove musi se to zustat jak je ,ale historije toho zamku je vynikajici dekuji mam a omlovam se za svoji ceštinu

3 kytka kytka | E-mail | 29. července 2011 v 13:02 | Reagovat

S radosti vítám každou zmínku o Cibulkách.Mám k tomuto místu citový vztah,protože tam žila rodina mého muže.Byla bych ráda kdyby proběhla rekonstrukce a mohla bych vnoučatúm toto místo ukázat v celé své kráse.

4 T.H. T.H. | Web | 9. května 2013 v 21:57 | Reagovat

Rád bych text a obrázky zkopíroval na informační web www.Cibulky.info
Dali byste mi k tomu svolení?
Kontakt na nás najdete zde: http://www.cibulky.info/?page_id=2

5 Jakub Horák Jakub Horák | 28. února 2014 v 17:03 | Reagovat

Dobrý den,
často se vracím na Vaše stránky hlavně za účelem zjištění nových informací o Cibulce, Buďánkách apod.
Dovolil jsem si převzít některé Vámi publikované fotografie a texty použít i ve svém Facebook Foto Albu, kde zachycuji původní stav usedlosti Cibulka a lesoparku.
Album naleznete zde:
https://www.facebook.com/spidys/media_set?set=a.4656511099746.1073741827.1502419850&type=1

6 Eva Eva | E-mail | 18. března 2014 v 14:23 | Reagovat

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou, zda li by bylo možné uvést zdroje, ze kterých jste čerpal při zpracování tohoto článku o usedlosti Cibulka. Dělám školní práci o Cibulce z pohledu památkové péče a hledám veškeré dostupné historické prameny.
Prosím kontaktujte mě přes uvedenou emailovou adresu.
Moc Vám děkuji za informace.

S pozdravem
Eva Ondrušková

7 Kristýna Ž. Kristýna Ž. | E-mail | 5. ledna 2016 v 15:50 | Reagovat

Zdravím,

prosím Vám o souhlas použití fotografií a textů z Vašich stránek.

Zajímám se o historické fotografie a texty k Lesoparku Cibulka, o kterém budu dělat klauzurní práci.

Kontaktujte mě prosím na uvedenou emailovou adresu.

Děkuji
K. Ž.

8 Marie Johana Marie Johana | E-mail | 11. ledna 2016 v 22:38 | Reagovat

Dobrý den, také jsem tam několikrát byla. Je tam víc než jeden duch :) Jinak, zajímalo by mne, jestli by bylo možné to zrekonstruovat?

9 BillieCrats BillieCrats | E-mail | Web | 7. března 2017 v 11:49 | Reagovat

Human voice might be now transported as opposed to limitations.    ???1911 to 1930 was the time scale of the advancement of radio stations. It was performed by merging Normal Electric, Western Electric, AT&T, and Westinghouse. Batterypowered receivers having headphones and valves were observed in England. Within this age, radio broadcasting started in Shanghai and Cuba.  ???Edwin Howard Armstrong was also referred to as the creator of the Volume Modulation, i.e. FM. Thus any sign to the stereo may be finetuned quickly, also for a typical individual.  In 1943, just a few weeks after Nikola Telsa's death, the U.S. Supreme court reconsidered Teslais patent for advent of radio stations. Consequently, once more, the patent for the radio innovation was considered to be possessed by Nikola Tesla.  So what can be concluded using this is the fact that, the advent of the radio has multiple founder.
http://allenage.com/internet/promote-your-youtube-boost-seo/
http://www.itechcode.com/2016/09/22/how-to-quickly-create-an-app-for-your-business/
http://www.123finance.org/how-much-does-it-cost-to-outsource-customer-support-in-different-parts-of-the-world/

10 jenifer jenifer | E-mail | 27. března 2017 v 3:15 | Reagovat

Nikdy Věřím na lásku kouzla, dokud jsem potkal kamaráda mého, který mi řekl všechno o DR.otutu, který přivedl svého bývalého přítele zpět, i když mi říkala jsem jí nevěřil, protože jsem si myslel, že ona také chtěla stejný falešný kouzlo kolečka, aby vzali své peníze. I když jsem jí dal šanci to vysvětlit všechno, co má, aby mi o DR.otutu, řekl jsem jí, že existuje mnoho podvodníci, kteří si chtějí vzít naše peníze a já se nikdy padnout za oběť na ně, i když svou snoubenkou, kteří předpokládat vzít mě za pár měsíců ode dneška mě opustil budu trpělivě čekat na další chlapa když jsem ho tolik miloval. řekla mi, že toto DR není falešný, že je skutečná a pomohl mnoha lidem, aby si své milované zpátky, pak jsem se jí zeptat, jak to kouzlo práce a co je požadavky, které musím udělat, než bude moci cast milostné kouzla na mě? řekla mi, že bych ho měl e-mailem na drotutuhealinghome@hotmail.com a měla by mu řeknu, co chci. Opravdu ho e-mailem a řekl mu, že musím můj bývalý chlapa zpátky jsem mu řekl, že to byl můj přítel, který mě směřovat k němu, proč jsem byl pochybuje o jeho práci? řekl, že jeho práce je 100% jistý, a zaručit, že nikdo nikdy přijde do chrámu svého, a také zůstávají stejné. stal jsem se ohromený na jeho slovech mi říkají a myšlenka přišla do mé mysli, že, jak to dr znát všechny věci, které jsme diskutovali dříve. řekl před tím, než může být zahájena na mé situaci, že musím mít víru a důvěru v něj a nechat další kouzlo kolečko a trpělivě čekat na jeho vlastní, že pokud mohu říci to vše budu mít mým milencem zpět do 72 hodin. jsem řekl, v pořádku, jsem přesvědčen, a slibujeme, že s vámi pracovat samostatně, pak mi dal formuláře k vyplnění, které jsem udělal, a poslat mu to s mými obrazy také, a také obrázky z mého ex-milenec. on mi odpověděl za 30 minut později a řekl mi, že jeho bohové potřebují některé položky seslat kouzlo na mě a můj problém je velmi snadné, pokud mohu poskytnout tyto položky. Pak, když jsem se ho zeptat, jak mohu získat tyto položky a jak mohu poslat mu ji pro odlévání kouzlo lásky, on mi řekl, že bych neměla starat o to, že existuje položky prodávající tady ve své vlastní zemi které lze získat položky pro mě. Pak jsem zeptejte se ho, kolik to bude stát, abych se koupit všechny tyto položky? mě který pošlu k němu s naprostou jistotou řekl, poté, co o hodinu později mi zavolal a řekl mi, že můj problém byl vyřešen, že bych měl čekat na 72 hodin, které má láska bude ptát po mně, který jsem se podle jeho slov, když to bylo asi 6pm další tři dny můj bývalý mi volal, jestli am doma, že mě chtějí vidět naléhavě. I řekl k němu doufali, vše je v pořádku řekl ano, pak jsem mu řekl, že může přijít, můj bývalý muž vrátil ke mně a žádal o odpuštění, že věděl, co byl nad ním. právě teď jsem tak šťastná, protože mám získat mým milencem zpět a plánujeme na naší svatbě, že přijde brzy, i volal dr a poděkovat mu moc a zeptat se ho, co budu dělat pro něj jako ocenění, řekl mi, bych měl zapomenout a udržet své peníze, že není po penězích, ale na pomoc lidem, které rovněž potřebují pomáhat tam vše, co je třeba, abych udělat, je dát více svědectví o něm tak, že lidé, tam venku, kteří potřebují pomoc by mu e-mail také, že je Proto tu jsem dnes dát své svědectví. může thy dobrý pán i nadále, aby mu požehnal a dát mu větší dlouhou životnost prosperity a moudrosti. To je dr e-mailová adresa drotutuhealinghome@hotmail.com můžete ho také WhatsApp přes jeho číslo +2349051417394

11 Laura Laura | E-mail | 24. dubna 2017 v 14:23 | Reagovat

Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem článek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozloučením s různými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštění mě pro další ženu. Ale zůstal jsem pozitivní a věřil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zůstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý člověk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky němu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Můžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud hledáte práci
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla
(8) Odstraňte nemoc ze svého těla kouzla
(9) Obchodní kouzlo
(10) Vítězná čísla loterie.
(11) Přiveďte zpět ztracenou lásku
a mnoho dalších.
Můžete jej kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

12 Laura Laura | E-mail | 24. dubna 2017 v 14:23 | Reagovat

Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem článek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozloučením s různými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštění mě pro další ženu. Ale zůstal jsem pozitivní a věřil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zůstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý člověk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky němu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Můžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud hledáte práci
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla
(8) Odstraňte nemoc ze svého těla kouzla
(9) Obchodní kouzlo..
(10) Vítězná čísla loterie.
(11) Přiveďte zpět ztracenou lásku
a mnoho dalších.
Můžete jej kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

13 Charypar Jiří Charypar Jiří | E-mail | 8. května 2017 v 11:08 | Reagovat

Vážení přispěvatelé sochy 4 Číňanů z terasy v zahradě na Cibulce se nacházejí v lapidáriu NG a v současnosti jsou vystavené v trojském zámku. (2017)

14 Barbara Barbara | E-mail | 15. května 2017 v 9:28 | Reagovat

Jmenuji se Barbara a já jsem založil v Norsku. Můj život je zpátky !!! Po 1 roce zlomeného manželství mi manžel opustil dvě děti. Cítila jsem se, jako by se můj život chtěl skončit, skoro jsem spáchal sebevraždu, byl jsem po dlouhou dobu emoční. Díky kouzelníkovi nazývanému Dr. Isikolo, který jsem se setkal online. V jeden věrný den, když jsem procházel internetem, jsem narazil na řadu svědectví o tomto konkrétním kouzelníku. Někteří lidé svědčili o tom, že přivedl jejich ex lásku zpět, někteří svědčili o tom, že obnovuje lůnu, léčí rakovinu a jinou nemoc, někteří svědčí o tom, že může kouzlit, aby zastavil rozvod a tak dále. Také jsem se setkal s jedním konkrétním svědectvím, byla to o ženě, která se jmenovala Sonia, svědčila o tom, jak přivedl svou Ex milenku za méně než dva dny, a na konci svědectví ona upustila e-mailovou adresu Dr. Isikolo. Poté, co jsem všechno přečetl, rozhodl jsem se to zkusit. Kontaktoval jsem ho e-mailem a vysvětlil mu můj problém. Za pouhých 48 hodin se můj manžel vrátil ke mně. Vyřešili jsme naše problémy a jsme ještě šťastnější než předtím, doktor Isikolo, je opravdu nadaným mužem a nepřestanou ho publikovat, protože je to skvělý muž ... Pokud máte problém a hledáte skutečný a skutečný Kouzelník k řešení všech vašich problémů pro vás. Vyzkoušejte High isikolosolutionhome@gmail.com kdykoli, může být odpovědí na vaše problémy. Zde je jeho kontakt: isikolosolutionhome@gmail.com nebo jej zavolejte na číslo +2348133261196

15 catherine catherine | E-mail | 24. května 2017 v 11:16 | Reagovat

Jmenuji se Catherine ....
Manžel mě opustil mne a děti za posledních 8 měsíců a odmítl se vrátit, protože ho držel žena, kterou právě potkal, protože já a já děti trpěly a bylo to hell O boji za mě, ale rozhodl jsem se, že udělám všechny prostředky, abych se ujistil, že se moje rodina shromáždí, jak to používá, a pak jsem se tam dostala online. Viděl jsem tolik dobrých mluv o tomto kouzelník Musel jsem se s ním spojit a za pouhé 4 dny, jak slíbil, se můj manžel vrátil domů a jeho chování se vrátilo k muži, se kterým jsem se vzal. Nemůžu poděkovat za to, že to, co pro mě udělal, je tak vděčný. Dokonce jsem mluvil s kouzelníkem přes telefon, abych potvrdil jeho existenci. Jeho e-mail je opět: greatduduspiritualtemple@gmail.com

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud hledáte práci.
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla.
(8) Odstraňte nemoc ze svého těla kouzla.
(9) Obchodní kouzlo.
(10) Vítězná čísla loterie.
(11) Přiveďte zpět ztracenou lásku a mnoho dalších.

16 martin martin | E-mail | 24. května 2017 v 11:16 | Reagovat

Jmenuji se martin Marisa z Kanady, chci rychle říct světu, že existuje opravdový on-line kouzelník, který je silný a originální. Jmenuje se mi Dr. ozalogbo Pomohl mi nedávno, abych znovu spojil svůj vztah s mým manželem, který mě opustil, Když jsem kontaktoval doktora ozalogbo, dal mi kouzlo lásky a můj manžel, který říkal, že nemá s mnou nic společného, mě znovu zavolal a začal mě prosit. On je zpátky s touto láskou a péčí. Dnes jsem rád, že všichni víte, že toto kouzelník má pravomoc vrátit milenci zpátky. Protože jsem teď s mým manželem spokojený. Pro každého, kdo čte tento článek a potřebuje nějakou pomoc, dokáže ozalogbo nabídnout jakoukoliv pomoc, jako je Sjednocení manželství a vztahů, Léčba všech typů nemocí, Soudní případy, Těhotenské kouzlo, Duchovní ochrana a mnoho dalších. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím tohoto e-mailu ozalogboshrine@yahoo.com nebo ozalogboshrine@gmail.com nebo zavolat na číslo +2348109250587

17 josphine josphine | E-mail | 27. července 2017 v 5:10 | Reagovat

TESTIMONIO SOBRE CÓMO ME EMBARAZO. Me casé a los 26 años y de inmediato traté de quedar embarazada. Cuando yo era incapaz de concebir tuve análisis de sangre para la fertilidad y me dijeron que tenía un FSH (hormona folículo estimulante) de 54 y no sería capaz de tener hijos. Aunque los médicos sabían que me habían diagnosticado la tiroiditis de Hashimoto desde los 20 años, nadie se molestó en revisar mis niveles de tiroides. Mi TSH se midió en .001. Mi dosis de Synthroid se redujo. Un amigo me aconseja contactar a un médico de hierbas DR.MIDNIGHT que ayudan con la fertilidad con su medicina, recogí su contacto y explicar mi situación a ella ella preparó para mí una medicina herbal que tomé como describir por ella. Quedó embarazada muy rápidamente, tuve un embarazo exitoso. Tengo a mi bebé marzo 2015. para quedar embarazada a la edad de 35 con mi segundo hijo en mayo de 2017, gracias mamá, este es su contacto de correo electrónico si usted requiere su ayuda puede correo electrónico dr.midnight5@gmail.com él si usted necesita su Asistencia en su relación o cualquier otro caso.
1) Hechizos de Amor
2) Hechizos de Amor Perdido
3) Hechizos de divorcio
4) Conjuros de Matrimonio
cura para el cancer,
ASMA,
IMPOTENCIA,

Póngase en contacto con este gran hombre si tiene algún problema para una solución duradera
A través de dr.midnight5@gmail.com o llame o whatsapp él su línea directa +2347037137208

18 mr mark mr mark | E-mail | 2. září 2017 v 12:02 | Reagovat

Good day,

We offer loans to people in need of financial assistant with a low interest rate of 2%. In order to get a loan with this company, you can count the exact amount of loan you need and the time in which you can repay the loan. so if you are kindly interested to provide your next valid details we are contact with our details below so that we can proceed to send you our terms and conditions of the loans.

Information about the loan is required:

First name :
Country :
Phone number :
Amount required as loan:
Purpose of the loan:
Duration of the loan:
Monthly income :
Have you applied for online loan before (yes or no)
About Us Links:
Company Representative: Bishop Collins
Company E-mail: sundayhenryloan444@gmail.com
Company motto: your happiness is our reward for a good service (getting your financial support is all we want)

Sincerely,

Mr. Mark Collins

19 Ogundele Ogundele | E-mail | 9. září 2017 v 8:26 | Reagovat

MUSÍŠ ČÍST:

Ahoj všichni, Jmenuji se Susan Philips, jsem z Kanady. Chci sdílet svá sláva a svědectví s vámi všem, už dlouho jsem bolest, můj manžel opustil mě všem, protože jsem nemohl mít dítě pro něj a chudoba byla všude kolem nás, dokud mě kamarád na mne nenavázal kouzelník, který jí pomohl se svým vlastním těhotenským problémem, jsem byl odkázán na doktora Ogundeleho a on mi řekl, abych se nemusel bát, že moje problémy byly vyřešeny, protože jsem přišel k němu, on mi odnesl kouzlo a můj manžel se vrátil abych ho přijala zpátky, ne tak dlouho po tom, co jsem těhotná a potřebuji finanční změnu v mé rodině, doktor Ogundele je jako Žádný jiný kouzelník, který mi pro mě vynesl peníze a dnes a moji rodina jsou finančně stabilní a dělám to skvěle, věřil jsem mu a dnes jsem rád, že vám všem dovolte, abyste věděli, že toto kouzelnické seskupení má moc spojovat rodiny a moc, aby vám finančně vyhovovalo. protože jsem teď spokojen s mým husbanddem, kontaktuje ho za pomoc a budu znovu šťastný. Díky Dr.Ogundeleovi v zájmu těch, kteří potřebují jeho pomoc, kontaktujte jej na e-mailu: ogundeletempleofsolution@gmail.com nebo jeho telefonní číslo: +27618920352, můžete mu také poděkovat za mne, kontaktujte dr. Ogundele a zjistíte, že je šťastný.

20 SZACHOWSKI SZACHOWSKI | E-mail | Web | 29. října 2017 v 19:59 | Reagovat

RIEŠENIE PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ V NÚDZI

E-MAIL:::::::::::::::::szachowski.roman01@gmail.com

Potrebujete, aby sa stretnutie sme pripravení finance a úver on-line

Úver ponuka medzi najmä Veľmi vážne a veľmi rýchlo :
Ja som to zvláštne, ktorá poskytuje úvery medzinárodných. S kapitálom, ktorý bude použitý na poskytnutie pôžičky medzi jednotlivcami od 2000€ 75.000.000 €
všetky vážne ľudí, ktorí sú v skutočných potrieb, úroková sadzba je 3% za celú dobu splácania .
Som granty, úvery Finančných vo všetkých oblastiach. Som k dispozícii pre splnenie mojich klientov maximálne 48 h pozri 3 Dní od doručenia vašej žiadosti.
Osoba, ktorá nie je vážne zdržať sa

PROSÍM, KONTAKTUJTE MA SKÔR JE TO MOŽNÉ, A VÁŠ ŽIVOT BUDE NOVÝ ZAČIATOK.

E-MAIL::::::::::::::szachowski.roman01@gmail.com

21 SABOURET SABOURET | E-mail | Web | 29. října 2017 v 20:17 | Reagovat

PROJECT INVESTMENT AND LOAN FINANCE ONLINE !!!.....sabouret.marie01@gmail.com

Hello Miss, Sir
Find a loan and an investment of money online it is possible !!!!!
 You are civil servants, peasants, small and medium-sized businesses, craftsmen or individuals of all kinds and you needed financing for the consolidation of your debt or to help your business get on track or revive your business more worry. Finance offers you loans of all kinds in order to fight against poverty and banking exclusion. please note areas
in which we can help you:
* private loans
* finance
* real estate loans
* ready for investment
* car loan
* consolidation debt
* Line of credit
* second mortgages
* redemption of credits
* personal loans
And all ranging from 3000 € to 10. 000. 000 €.
The interest rate does not vary by 3% amount and the duration of the credit with repayment terms that are very advantageous and less expensive.
Our investment of 1.000.000 € ranging from 65.000.000 € followed of meeting if you want of your choice.
Please write to us now for more details.....sabouret.marie01@gmail.com

22 ErickVed ErickVed | E-mail | 19. ledna 2018 v 1:35 | Reagovat

Привет и пока!

23 fatima fatima | E-mail | 28. března 2018 v 11:08 | Reagovat

Sem napište kDÍKY K VELKÉM DR DR NEBEZPEČNÉ PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com

moje jméno je slečna Fatima, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně spolu, a to až do doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju jen ona. tak když se můj manžel vrátil z výletu, řekl, že mě nechce vidět znovu a mými dětmi, takže nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jenom zůstala s maminkou a neudržovala jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce oženila s jiným mužem, takže se oženil, a mé děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelníku DR Sunny, svědectví sdílela jsem na internetu dáma a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to zkusím. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že můj manžel se vrátí ke mně a na mé nejlepší překvapení jsem dostal volání od druhého dne mého manžela požádat o děti a já jsem volal DR Sunny a řekl, že se vaše problémy řeší moje dítě. tak tohle bylo to, jak mám svou rodinu zpátky po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci vás všichni na tomto fóru připojit se mi, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já také poradenství pro každého, kdo by měl v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů, by měl kontaktovat i jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVANÝ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže máte nějakou nemoc, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakákoli nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat .... whatsapp ho číslo na +2348077620669omentář

24 Jenifer Jenifer | E-mail | 12. dubna 2018 v 23:20 | Reagovat

Dobrý den dámy a jemní muži, jmenuji se Jenifer Chci poděkovat velkému doktorovi Obohovi, který mi koupil zpět svého milence, poté, co jsem za poslední dva roky po našem rozpadu zkusil vše bez úspěchu. Velice si vážím skvělé práce doktora Obo, že jsem se vrátil do 24 hodin, musím říct, že doktor Oboh je největším kouzelníkem. Chcete-li vědět, jak mocný doktor Oboh vám poradí s někým, kdo potřebuje pomoc, aby se k němu laskavě dostal prostřednictvím jeho soukromého e-mailu: obohtempleofanswer@gmail.com

25 Lana ivana Lana ivana | E-mail | 25. dubna 2018 v 18:20 | Reagovat

NEJVĚTŠÍ SPELL KASTER MÁ MÍSTA A PLNĚNÍ ZPĚT NA MÉ.
Dobrý den, jsem Lana Ivano. Po letech ve vztahu s mým manželem se rozloučil se mnou. Udělal jsem vše, co mi bylo k dispozici, abych ho vrátil, ale všechno bylo marné, chtěl jsem ho zpátky tak špatně kvůli lásce, kterou jsem měl za něj, prosila jsem ho se všemi, dělala jsem sliby, ale odmítl. Vysvětlil jsem mému příteli problém a navrhla, že bych měl spíše kontaktovat kouzelník, který by mi pomohl odhodit kouzlo, abych ho vrátil zpět, neměl jsem jinou možnost, než to zkusit. Poslal jsem zprávu o kouzelnici nazvaném DR RICO OSULA a ujistil mě, že není problém a že všechno bude v pořádku před třemi dny. On dal kouzlo a překvapivě druhý den, zavolal můj manžel. Byl jsem tak překvapen, že jsem odpověděl na výzvu a všechno, co řekl, bylo, že byl tak líto, že se všechno, co se stalo, chtěl, abych se k němu vrátil. On také řekl, že mě tak moc miloval. Byl jsem tak šťastný a šel k němu, a tak jsme znovu začali šťastně žít. E-mail s kouzelnými kolečky je: ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš nebo zavolat +2348133261196 .. Můžete ho poslat e-mailem, pokud potřebujete jeho pomoc ve vašem vztahu nebo jiném případu.

1) Kouzla lásky
2) Ztracené kouzla lásky
3) Kouzla rozvodu
4) Kouzla manželství
5) Vázací kouzlo.
6) Přerušení kouzel
7) Zakažte minulého milovníka
8.) Chcete být propagováni v kanceláři / loterii
9) chtějí uspokojit vašeho milence
Obraťte se na tohoto skvělého muže, pokud máte nějaké problémy s trvalým řešením
přes ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš, nebo ho teď telegramujte +2347082727576.

26 Safina Safina | E-mail | 10. května 2018 v 1:15 | Reagovat

SVĚDECTVÍ:

Jmenuji se Safina jsem z Los Angeles, jsem zde, abych svědčil o skvělé práci velkého kouzelníka, který mi pomohl se všemi svými problémy dnes jsem šťastný kvůli němu, všechno začalo v roce 2002, kdy jsem byl ženatý s mužem Johanem Smithem UK, mě po 15 letech manželství unavuje a není žádné dítě a věci jsou pro nás těžké, finančně jsme nebyli v pořádku a můj manžel se snaží o rozvod, jen aby mě žil sám a tvářil se životu, modlil jsem se k Bohu abych ho vrátil, až do roku 2016, kdy jsem se seznámil s přítelem, který mě odkázal na doktorku Odii kouzelnou kolečku, která jí pomáhala s vlastními problémy, povzbudila jsem mé vlastní a kontaktovala ho, první věc, kterou řekl, bylo, že mé problémy jsou u konce od kontaktovali ho za pomoc. Věřím mu a zeptám se ho, co mám dělat dál, řekl mi, co mám dělat, a poté řekl, že se můj manžel vrátí ke mně, aby mě prosil o kolena za 24 hodin, to bylo po 10 letech rozvodu, překvapivě po jeho práci, můj manžel přišel prosit na kolenou, naléhavě ho přijal a informoval o tom Dr. Odii, řekl, že pro mě bude hodit Money Spell, aby moje rodina byla finančně zvýhodněná a pracoval jsem s ním po 48 hodinách všude jít lidé milují mě a mé podnikání se pohybuje dopředu za to nejlepší, teď jsem šťastná a ráda informovala svět, že je to nejsilnější člověk, se kterým jsem se setkal kdekoliv na světě, že má řešení jakéhokoliv problému, který máš, on není peníze vědomí, že pomůže a počkat, dokud jste v pořádku před očekáváním jeho ocenění, takže moji bratři a sestra, pokud jste v jakékoli situaci a potřebují pomoc i poradenství, měli byste kontaktovat Dr. Odii dnes a vaše problémy vyřešeny. Zde je jeho email: odiasolutioncenter@gmail.com a jeho číslo Whatsapp: +2349065101630 a Viber číslo: +27638836445. pro vás, kteří potřebují pomoc, a pro ty, kteří mi chtějí za mnou děkovat za dobrou práci.

27 jackson24 jackson24 | E-mail | 26. května 2018 v 0:43 | Reagovat

Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být šťastné v manželství po tolika spotech a zklamání. to všechno začalo poté, co se můj snoubenec zaujal,
z ničeho nenávistně přišla, zpočátku jsem si myslel, že se jen jedná, dokud mi nezapadne, že ztrácím svého muže na jinou ženu
. někteří říkali, že je posedlý některými démony, kteří nechtějí, abychom se oženili, jiní říkali, že je zamilovaný do jiné ženy. Byl jsem ohromen a bezradný
, ztrácel jsem své jméno je HELEN BERNARD, chci svědčit o silném kouzelném kolečku (wiccanspelltemple@gmail.com), který přinesl radost do mého světa
můj muž a já jsme neměli řešení.
moji radost se vrátila, když můj přítel mě představil kouzelníkovi,
musím říct, že jsem nikdy v tomto životě neviděl takového člověka,
tak jemné, teplé a milé. zpočátku jsem ho pochyboval, protože falešné kolečka,
ale po mém největším překvapení poté, co odnesl kouzlo bez toho, abych sbíral desetník z peněz, se můj manžel vrátil.
můžu říci, že jsem teď šťastně ženatý a užívám si toho nejlepšího z manželství. jeho 8 let manželství a každodenní pocit svého medového měsíce.
pro ženy, které procházejí rozčilením a zklamáním, musím říct, že existuje naděje, ještě ne zoufalství.
můžete se vrátit zpět
.
MŮŽETE KONTAKT DR WICCAN: wiccanspelltemple@gmail.com NEBO
CALL +2349071952741

28 jackson24 jackson24 | E-mail | 26. května 2018 v 22:18 | Reagovat

Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být štastné v manželství po tolika spotech a zklamání. to všechno zacalo poté, co se muj snoubenec zaujal,
z niceho nenávistne prišla, zpocátku jsem si myslel, že se jen jedná, dokud mi nezapadne, že ztrácím svého muže na jinou ženu
. nekterí ríkali, že je posedlý nekterými démony, kterí nechtejí, abychom se oženili, jiní ríkali, že je zamilovaný do jiné ženy. Byl jsem ohromen a bezradný
, ztrácel jsem své jméno je HELEN BERNARD, chci svedcit o silném kouzelném kolecku (wiccanspelltemple@gmail.com), který prinesl radost do mého sveta
muj muž a já jsme nemeli rešení.
moji radost se vrátila, když muj prítel me predstavil kouzelníkovi,
musím ríct, že jsem nikdy v tomto živote nevidel takového cloveka,
tak jemné, teplé a milé. zpocátku jsem ho pochyboval, protože falešné kolecka,
ale po mém nejvetším prekvapení poté, co odnesl kouzlo bez toho, abych sbíral desetník z penez, se muj manžel vrátil.
mužu ríci, že jsem ted štastne ženatý a užívám si toho nejlepšího z manželství. jeho 8 let manželství a každodenní pocit svého medového mesíce.
pro ženy, které procházejí rozcilením a zklamáním, musím ríct, že existuje nadeje, ješte ne zoufalství.
mužete se vrátit zpet
.
MUŽETE KONTAKT DR WICCAN: wiccanspelltemple@gmail.com NEBO
CALL +2349071952741

29 fatima fatima | E-mail | 12. června 2018 v 12:24 | Reagovat

DÍKY K VELKÉM DR. Sunny SOLVING MY PROBLEMS Váš e-mail je (drsunnydsolution1@gmail.com
Jmenuji se slečna Fatima, byla jsem manželkou s manželem po dobu 5 let, v těchto letech jsme šťastně spolu žili, a to až poté, co cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a milovat ji sama. Pak, když se můj huasband vrátil z výletu, mi řekla, že mě nechce znovu vidět s mými dětmi, takže nás vyhodila z domu a teď půjdu do Austrálie, abych viděla tu druhou ženu. takže mé děti a já jsme byli tak frustrovaní a já jsem jenom zůstala s matkou a nešetřila se dobře, protože moje matka se oženila s jiným mužem po tom, co můj otec zemřel, takže muž, který se provdala, se jí dobře nelíbilo, já a moje děti byly tak zmatená a já jsem hledal způsob, jak vzít svého manžela domů, protože ho miluji a opravdu si ho vážím, takže jeden den, když jsem procházel můj počítač, jsem viděl svědectví o tomto čaroději DR Sunny, sdílené svědectví na internetu pro dámu a to mě působí tak silně, že jsem si také myslela, že se o to snažím. Zpočátku jsem se bál, ale když přemýšlím o tom, co mám procházet s našimi dětmi, kontaktoval jsem ho a řekl mi, abych zůstal klidný jen 24 hodin, aby se můj manžel vrátil a k mému překvapení jsem zavolal. mého manžela druhý den se ptala o dětech a volala DR Sunny a on mi řekl, že jeho problémy jsou vyřešeny, můj syn. tak jsem dostal svou rodinu zpátky po dlouhém stresu brzdění pro zlou dámu, takže s touto pomocí od DR Sunny bych chtěl, aby se všichni na tomto fóru připojili ke mně a poděkovali DR Sunny obrovsky a já to udělám. také rady pro kohokoli, kdo má podobný nebo podobný problém nebo jakýkoli problém, který byste měli také kontaktovat, je váš e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a situací v životě. Vaše e-mailová adresa je opět (drsunnydsolution1@gmail.com)

SPECIALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL

(1) Pokud chcete obnovit vaše ex

(2) Pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl navždy jeho.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak vás podvedili a chcete vymáhat ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud si přejete vyhovět vašim přáním.

(13) Těhotenství k otehotnění dítěte

(14) Zajistěte, abyste vyhráli problematické soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakým způsobem

(15) Zabraňte tomu, aby vaše manželství nebo vztah porušil.

(16), pokud trpíte onemocněním, jako je (H I V), (rakovinou) nebo jakoukoliv chorobou.

(17) Pokud potřebujete modlitbu za propuštění svého dítěte nebo sami.

Opět se ujistěte, že vás budeme kontaktovat, pokud máte nějaké problémy s tím, aby vám pomohl. vaše e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat ... zavolejte nebo připojte jej na číslo +2348105627443

30 STACEY STACEY | E-mail | 22. června 2018 v 3:44 | Reagovat

i want to use this medium to testify of how i got back my ex husband after divorce, i and my husband have been married for 8 years with 2 kids, we have been a happy family. Last year his behavior towards me and the kids changed, i suspected he was meeting another woman outside out marriage, any time i confronted him, he threatened to divorce me, i did all i could to make hings right but all to no avail until i saw a post on a "love and relationship forum" about a spell caster who helps people to cast spell on marriage and relationship issues, when i contacted this spell caster via email, he helped me cast a re-union spell and my husband changed and came apologizing to me and the kids. Contact this great spell caster for your relationship or marriage issues via this email: <chiefdrlucky@gmail.com> or Whats App him on  +2349065398067   Good luck

31 Emilia Emilia | E-mail | 30. června 2018 v 16:35 | Reagovat

Chci dovolit světu vědět o Dr. Isikolo Velké kouzelnické kolečko, které mi přivedlo svou ženu, když jsem si myslela, že veškerá naděje byla ztracena. Dr. Isikolo použil své silné kouzlo, aby mi na tváři usmál a vrátil mou ženu se svým kouzlem. Nejdříve jsem si myslel, že snila, když se moje žena vrátila ke mně na kolena a prosila mě, abych jí odpustil a přijal ji zpátky. i od té doby mě miluje víc, než jsem kdy čekal, takže jsem se sliboval svému já, nechám svět vědět o doktorovi Okokakovi, protože je Bůh na zemi. Máte problémy ve vašem vztahu? Váš partner se s vámi rozloučil a stále ho milujete a chcete ho zpátky? Máte problémy se svými financemi? nebo potřebujete pomoc jakéhokoliv druhu, pak se obraťte na Dr. Isikolo dnes, protože vám dám 100% záruku, že vám pomůže, stejně jako mi pomáhal. Dr. Isikolo pošlete toto skvělé kouzlo e-mailem prostřednictvím isikolosolutionhome@gmail.com a můžete mu i Co si s ním nebo Viber na +2348133261196

32 audry audry | E-mail | 6. července 2018 v 22:31 | Reagovat

Jmenuji se Ahiga Audrey, žiji v Ohiu ve Spojených státech a jsem šťastná vdaná za krásného a pečujícího manžela se třemi dětmi. V mé rodině se před rokem objevil velký problém, mezi mnou a mým manželem, tak strašným, že přivedl případ k rozvodu. Řekl, že už nikdy se mnou nebude zůstat a že mě už nemiluje. A tak opustil dům a způsobil mně a mým dětem, aby prošli vážnými bolestmi. Snažil jsem se všechny mé prostředky, abych ho dostal zpátky přes hodně žebrání, ale bezvýznamné. Nakonec potvrdil, že se rozhodl a nikdy mě nikdy neuvidí. V podivné noci, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem jednoho starého přítele, který se zeptal svého manžela. Vysvětlil jsem jí všechno, a tak mi řekla, že jediný způsob, jak můžu vrátit mého manžela, je navštívit kouzelníka, protože to pro ni opravdu fungovalo. Nikdy jsem však nevěřil pravopisu, ale neměl jsem jinou možnost, než řídit její radu. Dala mi e-mailovou adresu kontroly pravopisu, která je "wiseozizaspiritualhome@gmail.com"
Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a ujištění o kouzlu, že budu za dva dny dostanu svého manžela. Jaké fantastické tvrzení! LOL !!! Nikdy jsem si nemyslel, že mluvil se mnou a řekl mi všechno, co jsem potřeboval. Druhé ráno, překvapivě, můj manžel, který mě nezavolal více než rok, mě zavolal, abych se vrátil. Tak úžasné, že? No, tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za jeho chyby a bolesti, které způsobil mně a mým dětem. Od tohoto dne je náš vztah silnější než předtím. Děkujeme vám za pomoc z tohoto skvělého pravopisného kanálu. Moje rada pro všechny tam přes různé výzvy je kontaktovat tohoto skvělého muže a stejně jako on pro mě bude vyřešit všechny vaše problémy. Můžete mu poslat e-mail prostřednictvím této e-mailové adresy. Slíbil jsem mu, že povím celému světu o jeho velkolepých pravomocích. spellspecialistcaster937@gmail.com pokud jste v takovém stavu nebo pokud máte nějaký problém s "převzetím vašeho ex. nejen že vám může pomoci
1) Buďte povýšeni ve všem, co děláte.
2) Vydělat dobré peníze nebo vyhrát loterii.
3) Dosažení úspěchu v podnikání.
4) duchovní problémy.
5) trestní stíhání
6) Podívejte se na svého partnera života.
7) získat dobře placenou práci.
8) Získejte kontrolu nad svým manželstvím.
9) získat výhody a získat přitažlivost od lidí.
10) ztratit peníze.
(11) léčí všechna nemoci. jak léčitelná a nezdravá, stejně jako HIV / AIDS, rakovina, cokoliv vůbec
(12) řešíte problémy s těhotenstvím a žehnáte s dětmi.
(13) Získat vízum nebo pracovní povolení
jeho e-mail je opět adresa spellspecialistcaster937@gmail.com

33 Nelson Olga Nelson Olga | E-mail | Úterý v 17:09 | Reagovat

Děkuji za váš zázrak Doktor Isikolo Tento článek je věnován Dr. Isikolo. Byl jsem ženatý se svou ženou po dobu 6 let a nedávno se se mnou rozloučila a hluboce mi to zranilo, když mi řekla, abych ji nechala sama a že už mě nemiluje, když jsem jí byla vždy věrná a upřímná. Snažil jsem se všechny způsoby, jak ji zpátky koupit, co chce, jako vždycky, a ona mi stále nechává srdce zlomené a má dokonce i nového přítele, který mě zničil ještě víc, dokud mě můj přítel ze střední školy nenáviděl na tohle skutečné kouzlo Dr. Isikolo. Tenhle člověk mě úplně změnil. Sledoval jsem všechno, co mi řekl, abych udělal, a moje žena se vrátila zpět, aby mě prosila. Byl jsem ohromen, všechno se stalo přesně tak, jak mi řekl. Měl jsem víru ve všechno, co mi řekl, a všechno bylo pravdivé. Také on tam byl každý okamžik, dokud jsem dostal mé štěstí zpátky a on také poskytuje kouzla, která vyléčí impotenci, holosti, nemoci, jako je HIV / AIDS, Herpes, Rakovina E.T.C. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp nebo Viber +2348133261196.

34 Leonarda Vedran Leonarda Vedran | E-mail | Čtvrtek v 12:22 | Reagovat

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/co-byste-meli-vedet-o-drahych-kovech/discussioncbm_149973/200/

35 Leonarda Vedran Leonarda Vedran | E-mail | Čtvrtek v 12:22 | Reagovat

Cítím se tak znovu požehnaný v mém sňatku poté, co doktor Isikolo přivedl zpět svého manžela, který se se mnou rozloučil o dobré 3 měsíce. Am Leonarda Vedran jménem z Los Angeles. I když mám po celém těle ústa, nestačí bych poděkovat Dr. Isikolo za jeho pomoc v životě. Můj manžel se se mnou oddělil po dobu 3 měsíců a byl bez bolesti a bolesti. Takže jsem hledala pomoc všude, ale nic nevyřešilo, dokud jsem nemyslel Dr. Isikolo, který jsem kontaktoval online. Vysvětlil jsem mu svou situaci a on slíbil, že se můj manžel vrátí ke mně do 24 až 48 hodin, pokud mi srdce pořád bít pro něj. Věřil jsem mu a on pro mne připravil kouzlo a můj manžel mi říkal přesně, když řekla doktorka Isikolo. Prosil a řekl, že mě potřebuje zpátky a teď už 9 let znovu žijeme šťastně. Každý, kdo tam četl článek, který potřebuje pomoc, by se měl obrátit na něj ... Email: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama